Convocatòria a l’Assemblea general ordinària 2022

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

 

La Junta Directiva del Club Atletisme Sant Celoni, en reunió de data 9 d’octubre del 2022 i en compliment del que s’estableix a l’article 9è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària.

L’Assemblea se celebrarà el proper dia 12 de novembre a la Sala Bernat Martorell de Sant Celoni a les 11.00 hores en primera convocatòria i a les 11.30 hores en segona, i amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Informe del President.
  2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  3.  Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic
    corresponent a la temporada 2021/2022.
  4. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic
    corresponent a la temporada 2022/2023.
  5. Informe tècnic.
  6.  Torn obert d’intervencions.

La informació relativa també estarà a disposició dels socis i sòcies a les pistes d’atletisme de Sant Celoni, a partir del dia 2 de novembre.